Zgjidhni kategorinë e dëshiruar dhe do të shfaqen fotot e produkteve. Duke klikuar mbi foto mund të shikoni produktet përkatese.
Pasi të keni zgjedhur produktin ju mund të klikoni në foto për të parë më shumë informacion.
Nëse doni ta bleni këte produkt mjafton të klikoni mbi të dhe ta coni tek shporta juaj e blerjeve.
Shikoni edhe një herë produktet e shportës tuaj dhe konfirmoini.
Më pas fusni të dhënat që do t’ju kërkohen si adresa, emaili, emeri, mosha etj.
Hapi i rradhës është të vendosni mënyrën e pagesës dhe të plotësoni të dhënat që do t’ju kërkohen dhe klikoni “Porosit”.
Ju do të merni një email konfirmues nga Dedikoj.com ku do të renditen përsëri produktet ose shërbimet e porositura.
Nëse dëshironi të ndryshoni porosinë mjafton të na dërgoni një email brenda 24 orëve nga momenti i porosisë.